Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

Zarząd Koła Łowieckiego Selekcjoner z siedzibą w Pieszycach, działając na podstawie §55 oraz §57 Statutu PZŁ zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków Koła

Zebranie odbędzie się dnia 16 kwietnia 2011r. (sobota) w siedzibie Koła. Początek zebrania o godzinie 9:00.

 

Przewidziano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór sekretarza Zgromadzenia.
 4. Zatwierdzenie Protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawozdanie Zarządu Koła za rok poprzedni.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Omówienie rocznego planu łowieckiego oraz finansowego na sezon 2011/2012.
 9. Informacja Zarządu Koła na temat wielkości szkód łowieckich.
 10. Wolne wnioski.
 11. Dyskusja.
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Koła.
 13. Uzupełnienie składu Zarządu.
 14. Głosowanie Uchwał.
 15. Zakończenie Zgromadzenia.

 

Zarząd Koła Łowieckiego
Selekcjoner